Vyučovacie predmety

Študenti navštevujúci SSOŠ CA&TS si majú možnosť vybrať zo širokej škály:

  • všeobecnovzdelávacích,
  • odborných a takisto aj
  • voliteľných premetov.

Nakoľko sme odborná škola, dôraz sa kladie na predmety rozvíjajúce vedomosti a zručnosti v oblasti cestovného ruchu, kultúry a umenia. Preto každý študent musí prejsť aj teoretickými poznatkami zo:

  • základov z cestovného ruchu,
  • manažmentu kultúry,
  • teórie a metodiky animačných činností ako aj zo
  • sociológie, pedagogiky či psychológie.


Veľký priestor je samozrejme venovaný aj umeleckým predmetom, kde majú študenti možnosť:

  • hrať na hudobný nástroj,
  • rozvíjať si výtvarné zručnosti alebo
  • sa naučiť tancovať či fotiť.


A nakoľko profesia animátora je spájaná s cestovaním, resp. s napĺňaním voľného času turistov, štúdium dvoch cudzích jazykov je neodmysliteľnou súčasťou študijného programu. Okrem maturitnej skúšky majú študenti možnosť vykonať aj jazykový certifikát v partnerskej jazykovaj škole The Boyd School.

Väčšina našich pedagógov má okrem učiteľskej praxe aj prax v profesionálnej oblasti, preto vyučovacie hodiny dokážu spestriť aj svojimi praktickými skúsenosťami.

Share this