Rozvrh hodín

Rozvrh hodín pre školský rok 2017/ 2018

1. Ročník

rozvrh-1

 

2. Ročník

rozvrh-2

3. Ročník

rozvrh-3

4. Ročník

rozvrh-4

Ostatné skratky

 1. ADK Administratíva a korešpondencia
 2. ANJ Anglický jazyk
 3. API Aplikovaná informatika
 4. BIO Biológia a starostlivosť o zdravie
 5. DEJ Dejepis
 6. EMAT Elementárna matematika
 7. ETV Etická výchova
 8. FVI Fotografia a video
 9. HNN Hra na hudobný nástroj
 10. HOG Hospodárska geografia
 11. INF Informatika
 12. LSI Literárny seminár
 13. MAT Matematika
 14. MKU Manažment kultúry
 15. NAV Náboženská výchova
 16. KANJ Konverzácia v anglickom jazyku
 17. KNEJ Konverzácia v nemeckom jazyku
 18. KSJA Konverzácia v španielskom jazyku
 19. NEJ Nemecký jazyk
 20. OBN Občianska náuka
 21. PED Pedagogika
 22. PMAT Podniková matematika
 23. PQN Právna a ekonomická náuka
 24. PSY Psychológia
 25. PXA Prax
 26. SDEJ Seminár z dejepisu
 27. SLC Služby cestovného ruchu
 28. SLI Slovenský jazyk a literatúra
 29. SOC Sociológia
 30. SJA Španielsky jazyk
 31. TAM Teória a metodika animačných činností
 32. TAP Tanečná a pohybová príprava
 33. TDY Teória a dejiny kultúry
 34. TEV Telesná a športová výchova
 35. TDA Tvorivá dramatika
 36. VTR Výtvarné techniky a ručné práce
 37. ZCR Základy cestovného ruchu

 

 

 

Share this