História a charakter školy

Vitajte

História

Súkromná stredná odborná škola CA&TS (culture, art and tourism school/škola kultúry, umenia a turizmu) bola založená v roku 2007 v Handlovej ako nezisková organizácia rodinného typu. Po troch rokoch pôsobenia v priestoroch Základnej umeleckej školy v Handlovej sa SSOŠ CA&TS presťahovala do Prievidze, kde sa tak významne zlepšili podmienky na rozvoj školy. So svojou orientáciou na kultúru, umenie a cestovný ruch a aktívnou spoluprácou s množstvom miestnych organizácii sa stala významnou súčasťou rozvojových aktivít Hornonitrianskeho regiónu.

Myšlienku, formu a celého ducha školy vytvorila a stále realizuje PaedDr.Mgr.Danka Bátorová, ktorá má dlhoročné skúsenosti s riadiacou a výchovno-vzdelávacou prácou. Desať rokov pôsobila ako riaditeľka Základnej umeleckej školy v Handlovej a predtým učila aj na Gymnáziu V.B.N v Prievidzi či na konzervatóriu v Banskej Bystrici. Svoje hlboké vedomosti a dlhoročné skúsenosti s uplatňovaním humanisticky-orientovanej pedagogiky sa snaží transformovať do každodenného života na škole i mimo nej. Na SSOŠ CA&TS v súčasnosti pôsobí ako výchovná poradkyňa, vedúca študijného odboru, triedna učiteľka a učiteľka vybraných odborných predmetov.

S uplatňovaním vízie a myšlienok doktorke Bátorovej pomáha celá rodina. Manžel, Ing. Pavel Bátora, plní funkciu manažéra pre styk s verejnosťou a externými inštitúciami. Mladšia dcéra, Mgr. Kristína Bátorová, je oficinálnou zriaďovateľkou školy. A staršia dcéra, Ing. Michaela Bátorová, PhD (v súčasnosti pôsobí v Španielsku), na diaľku pomáha ako projektová a marketingová manažérka. Preto rodinný charakter školy sa neprejavuje len v uprednostňovaní menšieho počtu študentov v triedach, ale aj vo forme jej riadenia.

Pre zabezpečenie väčšej objektivity a kontroly pri riadení rodinnej organizácie, na pozícii riaditeľky školy stojí už od jej začiatku Mgr. Iveta Gogová. Pani riaditeľka má taktiež dlhoročné výchovno-vzdelávacie a riadiace skúsenosti a zároveň maximálne uplatňuje a je stotožnená s filozofiou a hodnotami prevládajúcimi na škole.

Neodmysliteľnú súčasť školy tvorí samotný pedagogický zbor. Jeho základy sú postavené na práci 4 interných pedagógov (Ing. Mária Belianská, Mgr. Lenka Pažitná, Mgr. Petra Vraňáková a Mgr. Dana Mendelová) a 7 externých pedagógov. Tí sa okrem edukačnej činnosti venujú aj ďalším profesionálnym činnostiam. Pre úplnosť je potrebné spomenúť aj významnú prácu vykonávanú pani ekonómkou Tatianou Mištinovou a koordinátorkou projektov Alenou Kibachovou.

Všetci spomenutí ľudia tvoria jeden koherentný a súčinný kolektív, ktorého hlavným poslaním je zabezpečovanie kvalitných výchovno-vzdelávacích postupov prostredníctvom ktorých rozvíjajú osobnosť žiakov tak, aby všetci boli pripravení na život.

————-

Ďaľšie zaujímavé informácie o škole:

Share this