O nás

Icon spolupracaVšeobecné info o škole

Študijný odbor
 • animátor voľného času 7662 M
 • informačné systémy a služby 7237 6M
 • pedagogický asistent 7670 M
Forma štúdia
 • denné štúdium pre absolventov ZŠ
 • denné pomaturitné kvalifikačné štúdium.
 • v opodstatnených prípadoch aj individuálne štúdium (s navýšeným mesačným poplatkom)
Vyučovací jazyk
 • slovenský
Špecifiká školy:
 • využívanie počítačovej techniky vo vyučovacom procese
 • individuálny rozvoj osobnosti každého študenta
 • duálne vyučovanie: striedanie praktických a teoretických činností vo vyučovacom procese
 • individuálna príprava na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na vysoké školy
 • škola rodinného typu

 

Školné

 • 100,- €/mesačne

Školné slúži na zabezpečenie hlavného princípu školy: vedenie výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci malej skupiny študentov. Štúdium v menších skupinách vytvára rodinnú atmosféru a zároveň umožňuje vynikajúcim učiteľom venovať maximálnu pozornosť osobnostnému rozvoju každého študenta. Tento individuálny prístup tak vytvára študentom priestor na formovanie ich osobnosti a rozvíjanie profesionálnych ambícií. Zároveň ich dostatočne pripraví na štúdium na vysokých školách, resp. pre pracovný trh.

Tento model sa zatiaľ osvedčil v oboch oblastiach:
a) pri maturitných skúškach, keď naši prví maturanti v roku 2011 najlepšie vypracovali maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v rámci všetkých SOŠ v okrese Prievidza.
b) pri uplatnení v profesionálnom živote, keď viac ako 60% našich absolventov bolo prijatých na vysoké školy a zvyšní sa uplatnili na pracovnom trhu vo vyštudovanom obore.

 

Ubytovanie

Pre študentov zo vzdialenejších častí Slovenska je k dispozícií príjemný stredoškolský internát.

 

————-

Ďaľšie zaujímavé informácie o škole:

Share this