Etická výchova

nav_img_132011968382

Základné etické postoje a spôsobilosti, ich rozvíjanie a zdokonaľovanie (sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov…)

About This Course

Skratka predmetuETV
vyučujúciMgr. Čukan
druh predmetuVšeobecno-vzdelávací predmet
Course idETV
ProfessorMgr. Čukan
DegreeGeneral

Share this