Zoznam predmetov

Odborné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Odborné predmety API Aplikovaná informatika 21/07/2018
Odborné predmety PSY Psychológia 21/07/2018
Odborné predmety ZCR Základy cestovného ruchu 21/07/2018
Odborné predmety TAM Teória a metodika animačných činností 21/07/2018
Odborné predmety TDY Teória a dejiny kultúry 21/07/2018
Odborné predmety SOC Sociológia 21/07/2018
Odborné predmety PXA Prax 21/07/2018
Odborné predmety PQN Právna a ekonomická náuka 21/07/2018
Odborné predmety PED Pedagogika 21/07/2018
Odborné predmety MKU Manažment kultúry 21/07/2018
Odborné predmety HOG Hospodárska geografia 21/07/2018
Odborné predmety BIO Biológia a starostlivosť o zdravie 21/07/2018
Odborné predmety ADK Administratíva a korešpondencia 21/07/2018

Voliteľné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Voliteľné predmety EMAT Elementárna matematika 21/07/2018
Voliteľné predmety PMAT Podniková matematika 21/07/2018
Voliteľné predmety VTR Výtvarné techniky a ručné práce 21/07/2018
Voliteľné predmety TDA Tvorivá dramatika 21/07/2018
Voliteľné predmety TAP Tanečná a pobybová príprava 21/07/2018
Voliteľné predmety SLC Služby cestovného ruchu 21/07/2018
Voliteľné predmety HNN Hra na hudobný nástroj 21/07/2018
Voliteľné predmety FVI Fotografia a video 21/07/2018

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Program Course ID Course Name Start date
Všeobecno-vzdelávacie predmety OBN Občianska náuka 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SLI Slovenský jazyk a literatúra 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety NEJ Nemecký jazyk 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety TEV Telesná výchova 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SJA Španielsky jazyk 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SDEJ Seminár z dejepisu 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety NAV Náboženská výchova 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety MAT Matematika 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety LSI Literárny seminár 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety INF Informatika 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety ETV Etická výchova 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety DEJ Dejepis 21/07/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety ANJ Anglický jazyk 21/07/2018