Zoznam predmetov

Odborné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Odborné predmety API Aplikovaná informatika 20/01/2019
Odborné predmety PSY Psychológia 20/01/2019
Odborné predmety ZCR Základy cestovného ruchu 20/01/2019
Odborné predmety TAM Teória a metodika animačných činností 20/01/2019
Odborné predmety TDY Teória a dejiny kultúry 20/01/2019
Odborné predmety SOC Sociológia 20/01/2019
Odborné predmety PXA Prax 20/01/2019
Odborné predmety PQN Právna a ekonomická náuka 20/01/2019
Odborné predmety PED Pedagogika 20/01/2019
Odborné predmety MKU Manažment kultúry 20/01/2019
Odborné predmety HOG Hospodárska geografia 20/01/2019
Odborné predmety BIO Biológia a starostlivosť o zdravie 20/01/2019
Odborné predmety ADK Administratíva a korešpondencia 20/01/2019

Voliteľné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Voliteľné predmety EMAT Elementárna matematika 20/01/2019
Voliteľné predmety PMAT Podniková matematika 20/01/2019
Voliteľné predmety VTR Výtvarné techniky a ručné práce 20/01/2019
Voliteľné predmety TDA Tvorivá dramatika 20/01/2019
Voliteľné predmety TAP Tanečná a pobybová príprava 20/01/2019
Voliteľné predmety SLC Služby cestovného ruchu 20/01/2019
Voliteľné predmety HNN Hra na hudobný nástroj 20/01/2019
Voliteľné predmety FVI Fotografia a video 20/01/2019

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Program Course ID Course Name Start date
Všeobecno-vzdelávacie predmety OBN Občianska náuka 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety SLI Slovenský jazyk a literatúra 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety NEJ Nemecký jazyk 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety TEV Telesná výchova 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety SJA Španielsky jazyk 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety SDEJ Seminár z dejepisu 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety NAV Náboženská výchova 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety MAT Matematika 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety LSI Literárny seminár 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety INF Informatika 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety ETV Etická výchova 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety DEJ Dejepis 20/01/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety ANJ Anglický jazyk 20/01/2019