Zoznam predmetov

Odborné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Odborné predmety API Aplikovaná informatika 23/09/2018
Odborné predmety PSY Psychológia 23/09/2018
Odborné predmety ZCR Základy cestovného ruchu 23/09/2018
Odborné predmety TAM Teória a metodika animačných činností 23/09/2018
Odborné predmety TDY Teória a dejiny kultúry 23/09/2018
Odborné predmety SOC Sociológia 23/09/2018
Odborné predmety PXA Prax 23/09/2018
Odborné predmety PQN Právna a ekonomická náuka 23/09/2018
Odborné predmety PED Pedagogika 23/09/2018
Odborné predmety MKU Manažment kultúry 23/09/2018
Odborné predmety HOG Hospodárska geografia 23/09/2018
Odborné predmety BIO Biológia a starostlivosť o zdravie 23/09/2018
Odborné predmety ADK Administratíva a korešpondencia 23/09/2018

Voliteľné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Voliteľné predmety EMAT Elementárna matematika 23/09/2018
Voliteľné predmety PMAT Podniková matematika 23/09/2018
Voliteľné predmety VTR Výtvarné techniky a ručné práce 23/09/2018
Voliteľné predmety TDA Tvorivá dramatika 23/09/2018
Voliteľné predmety TAP Tanečná a pobybová príprava 23/09/2018
Voliteľné predmety SLC Služby cestovného ruchu 23/09/2018
Voliteľné predmety HNN Hra na hudobný nástroj 23/09/2018
Voliteľné predmety FVI Fotografia a video 23/09/2018

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Program Course ID Course Name Start date
Všeobecno-vzdelávacie predmety OBN Občianska náuka 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SLI Slovenský jazyk a literatúra 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety NEJ Nemecký jazyk 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety TEV Telesná výchova 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SJA Španielsky jazyk 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SDEJ Seminár z dejepisu 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety NAV Náboženská výchova 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety MAT Matematika 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety LSI Literárny seminár 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety INF Informatika 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety ETV Etická výchova 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety DEJ Dejepis 23/09/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety ANJ Anglický jazyk 23/09/2018