Zoznam predmetov

Odborné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Odborné predmety API Aplikovaná informatika 19/04/2018
Odborné predmety PSY Psychológia 19/04/2018
Odborné predmety ZCR Základy cestovného ruchu 19/04/2018
Odborné predmety TAM Teória a metodika animačných činností 19/04/2018
Odborné predmety TDY Teória a dejiny kultúry 19/04/2018
Odborné predmety SOC Sociológia 19/04/2018
Odborné predmety PXA Prax 19/04/2018
Odborné predmety PQN Právna a ekonomická náuka 19/04/2018
Odborné predmety PED Pedagogika 19/04/2018
Odborné predmety MKU Manažment kultúry 19/04/2018
Odborné predmety HOG Hospodárska geografia 19/04/2018
Odborné predmety BIO Biológia a starostlivosť o zdravie 19/04/2018
Odborné predmety ADK Administratíva a korešpondencia 19/04/2018

Voliteľné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Voliteľné predmety EMAT Elementárna matematika 19/04/2018
Voliteľné predmety PMAT Podniková matematika 19/04/2018
Voliteľné predmety VTR Výtvarné techniky a ručné práce 19/04/2018
Voliteľné predmety TDA Tvorivá dramatika 19/04/2018
Voliteľné predmety TAP Tanečná a pobybová príprava 19/04/2018
Voliteľné predmety SLC Služby cestovného ruchu 19/04/2018
Voliteľné predmety HNN Hra na hudobný nástroj 19/04/2018
Voliteľné predmety FVI Fotografia a video 19/04/2018

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Program Course ID Course Name Start date
Všeobecno-vzdelávacie predmety OBN Občianska náuka 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SLI Slovenský jazyk a literatúra 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety NEJ Nemecký jazyk 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety TEV Telesná výchova 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SJA Španielsky jazyk 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SDEJ Seminár z dejepisu 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety NAV Náboženská výchova 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety MAT Matematika 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety LSI Literárny seminár 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety INF Informatika 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety ETV Etická výchova 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety DEJ Dejepis 19/04/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety ANJ Anglický jazyk 19/04/2018