Zoznam predmetov

Odborné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Odborné predmety API Aplikovaná informatika 18/11/2018
Odborné predmety PSY Psychológia 18/11/2018
Odborné predmety ZCR Základy cestovného ruchu 18/11/2018
Odborné predmety TAM Teória a metodika animačných činností 18/11/2018
Odborné predmety TDY Teória a dejiny kultúry 18/11/2018
Odborné predmety SOC Sociológia 18/11/2018
Odborné predmety PXA Prax 18/11/2018
Odborné predmety PQN Právna a ekonomická náuka 18/11/2018
Odborné predmety PED Pedagogika 18/11/2018
Odborné predmety MKU Manažment kultúry 18/11/2018
Odborné predmety HOG Hospodárska geografia 18/11/2018
Odborné predmety BIO Biológia a starostlivosť o zdravie 18/11/2018
Odborné predmety ADK Administratíva a korešpondencia 18/11/2018

Voliteľné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Voliteľné predmety EMAT Elementárna matematika 18/11/2018
Voliteľné predmety PMAT Podniková matematika 18/11/2018
Voliteľné predmety VTR Výtvarné techniky a ručné práce 18/11/2018
Voliteľné predmety TDA Tvorivá dramatika 18/11/2018
Voliteľné predmety TAP Tanečná a pobybová príprava 18/11/2018
Voliteľné predmety SLC Služby cestovného ruchu 18/11/2018
Voliteľné predmety HNN Hra na hudobný nástroj 18/11/2018
Voliteľné predmety FVI Fotografia a video 18/11/2018

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Program Course ID Course Name Start date
Všeobecno-vzdelávacie predmety OBN Občianska náuka 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SLI Slovenský jazyk a literatúra 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety NEJ Nemecký jazyk 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety TEV Telesná výchova 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SJA Španielsky jazyk 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety SDEJ Seminár z dejepisu 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety NAV Náboženská výchova 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety MAT Matematika 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety LSI Literárny seminár 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety INF Informatika 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety ETV Etická výchova 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety DEJ Dejepis 18/11/2018
Všeobecno-vzdelávacie predmety ANJ Anglický jazyk 18/11/2018