Zoznam predmetov

Odborné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Odborné predmety API Aplikovaná informatika 15/12/2017
Odborné predmety PSY Psychológia 15/12/2017
Odborné predmety ZCR Základy cestovného ruchu 15/12/2017
Odborné predmety TAM Teória a metodika animačných činností 15/12/2017
Odborné predmety TDY Teória a dejiny kultúry 15/12/2017
Odborné predmety SOC Sociológia 15/12/2017
Odborné predmety PXA Prax 15/12/2017
Odborné predmety PQN Právna a ekonomická náuka 15/12/2017
Odborné predmety PED Pedagogika 15/12/2017
Odborné predmety MKU Manažment kultúry 15/12/2017
Odborné predmety HOG Hospodárska geografia 15/12/2017
Odborné predmety BIO Biológia a starostlivosť o zdravie 15/12/2017
Odborné predmety ADK Administratíva a korešpondencia 15/12/2017

Voliteľné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Voliteľné predmety EMAT Elementárna matematika 15/12/2017
Voliteľné predmety PMAT Podniková matematika 15/12/2017
Voliteľné predmety VTR Výtvarné techniky a ručné práce 15/12/2017
Voliteľné predmety TDA Tvorivá dramatika 15/12/2017
Voliteľné predmety TAP Tanečná a pobybová príprava 15/12/2017
Voliteľné predmety SLC Služby cestovného ruchu 15/12/2017
Voliteľné predmety HNN Hra na hudobný nástroj 15/12/2017
Voliteľné predmety FVI Fotografia a video 15/12/2017

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Program Course ID Course Name Start date
Všeobecno-vzdelávacie predmety OBN Občianska náuka 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety SLI Slovenský jazyk a literatúra 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety NEJ Nemecký jazyk 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety TEV Telesná výchova 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety SJA Španielsky jazyk 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety SDEJ Seminár z dejepisu 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety NAV Náboženská výchova 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety MAT Matematika 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety LSI Literárny seminár 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety INF Informatika 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety ETV Etická výchova 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety DEJ Dejepis 15/12/2017
Všeobecno-vzdelávacie predmety ANJ Anglický jazyk 15/12/2017