Zoznam predmetov

Odborné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Odborné predmety API Aplikovaná informatika 22/05/2019
Odborné predmety PSY Psychológia 22/05/2019
Odborné predmety ZCR Základy cestovného ruchu 22/05/2019
Odborné predmety TAM Teória a metodika animačných činností 22/05/2019
Odborné predmety TDY Teória a dejiny kultúry 22/05/2019
Odborné predmety SOC Sociológia 22/05/2019
Odborné predmety PXA Prax 22/05/2019
Odborné predmety PQN Právna a ekonomická náuka 22/05/2019
Odborné predmety PED Pedagogika 22/05/2019
Odborné predmety MKU Manažment kultúry 22/05/2019
Odborné predmety HOG Hospodárska geografia 22/05/2019
Odborné predmety BIO Biológia a starostlivosť o zdravie 22/05/2019
Odborné predmety ADK Administratíva a korešpondencia 22/05/2019

Voliteľné predmety

Program Course ID Course Name Start date
Voliteľné predmety EMAT Elementárna matematika 22/05/2019
Voliteľné predmety PMAT Podniková matematika 22/05/2019
Voliteľné predmety VTR Výtvarné techniky a ručné práce 22/05/2019
Voliteľné predmety TDA Tvorivá dramatika 22/05/2019
Voliteľné predmety TAP Tanečná a pobybová príprava 22/05/2019
Voliteľné predmety SLC Služby cestovného ruchu 22/05/2019
Voliteľné predmety HNN Hra na hudobný nástroj 22/05/2019
Voliteľné predmety FVI Fotografia a video 22/05/2019

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Program Course ID Course Name Start date
Všeobecno-vzdelávacie predmety OBN Občianska náuka 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety SLI Slovenský jazyk a literatúra 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety NEJ Nemecký jazyk 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety TEV Telesná výchova 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety SJA Španielsky jazyk 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety SDEJ Seminár z dejepisu 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety NAV Náboženská výchova 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety MAT Matematika 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety LSI Literárny seminár 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety INF Informatika 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety ETV Etická výchova 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety DEJ Dejepis 22/05/2019
Všeobecno-vzdelávacie predmety ANJ Anglický jazyk 22/05/2019