Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do prvého ročníka

Prijímacie konanie na Súkromnej strednej odbornej škole CA&TS v Prievidzi pre školský rok 2017/2018  sa riadi Zákonom NR SR č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na prijatie do prvého ročníka je potrebné splniť nasledovné podmienky:
  1. Úspešné ukončenie vzdelávacieho program základnej školy
  2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača pre štúdium vo zvolenom odbore doložený lekárskym potvrdením
  3. Úspešne vykonať prijímacie testy zložené z nasledujúcich častí:
    • písomná časť, pozostávajúca z testov zo slovenského jazyka a literatúry a biológie pre študijný odbor Pedagogický asistent                                                  
    • zo slovenského jazyka a lietratúry matematiky  pre študijný odbor Informačné a sieťové technológie
    • ústna časťpozostávajúca z pohovoru, kde sa preveria schopnosti na zvládnutie špecifických praktických predmetov na SSOŠ CA&TS. Dôraz sa bude klásť na komunikatívne schopnosti a kreativitu a na prezentovanie záujmu o štúdium na SSOŠ CA&TS. Ústny pohovor má hodnotu 60 bodov.

Kompletné kritériá prijatia na štúdium pre šk. rok 2017/2018 nájdete TU .

Prijímacie skúšky sú v dvoch kolách. Druhé kolo prijímacích skúšok sa vyhlasuje len v prípade, že v prvom kole sa v danom odbore nenaplnil plánovaný počet žiakov. Výsledky druhého kola sa budú hodnotiť samostatne a neovplyvnia výsledky prvého kola.

Pravidlá pre prijímanie žiakov, ktorí boli v ZŠ vedení ako žiaci so zdravotným znevýhodnením, sú zhodné s podmienkami prijímania ostatných žiakov. Týmto žiakom bude predĺžený čas konania písomnej prijímacej skúšky.

 

Termíny prijímacích skúšok pre rok 2017 pre všetky študijné odbory:

a) 1. termín – 9. mája 2017 o 8:00 hod.

b) 2. termín – 11. mája 2017 o 8:00 hod.

Skúšky sa uskutočnia v priestoroch školy.

Share this