Pre viac informácii, kliknite na obrázok.
banner

Súkromná stredná odborná škola CA&TS

Dobrodružným tréningom za kariérou

C-career, A-adventure, & T-training S-school
Sme humanisticky orientovaná stredná škola rodinného zamerania poskytujúca maturitné štúdium v programoch informačné a sieťové technológie, pedagogický asistent a animátor voľného času. Tieto špecifické programy sa v rámci trenčianskeho kraja učia jedine na našej škole.

Sloboda a zodpovednosť

Zodpovedný za svoje konanie je ten, kto sa môže slobodne rozhodnúť.

Spolupráca

Veľa múdrych ľudí môže vytvoriť dobrú spoločnosť.

Otvorenosť

S klobúkom v ruke a so slovíčkom PROSÍM sa dá prejsť celý svet

Šťastie

Ak sa môže človek sebarealizovať, ku šťastiu mu veľa nechýba.

Vyhľadávanie predmetov

Voliteľné predmety

Odborné predmety

Novinky

Štvrtok, dňa 1. februára bude vyučovanie skrátené od 8:00h do 12:35h.

Piatok, dňa 2. februára – polročné prázdniny.

V týždni od 19. do 23. februára - jarné prázdniny.

 

V súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy v Prievidzi výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy

(podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/ 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška, alebo jej náhrada)
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • profesijný životopis
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 15. marca 2018

Po zimných prázdninách sa opäť uvidíme v pondelok 8. januára 2018

Staršie novinky

Pedagogický zbor

 • logo-v3

  Mgr. art Iveta Gogová

  riaditeľka školy
 • _IGP2112

  Mgr. Dagmara Strmenská

  VYUČOVACIE PREDMETY: telesná a športová výchova, tanečná a pohybová príprava
 • logo-v3

  Alena Kamdem Fotso

  Projektová manažérka, koordinátorka Žiackej školskej rady
 • logo-v3

  PaedDr. Mgr. Danka Bátorová

  VYUČOVACIE PREDMETY: hra na hudobný nástroj, občianska náuka, pedagogika, psychológia, teória a dejiny kultúry    
 • logo-v3

  Ing. Mária Belianska

  VYUČOVACIE PREDMETY: administratíva a korešpondencia, biológia a starostlivosť o zdravia, hospodárska geografia, manažment kultúry, právna a ekonomická náuka, prax, služby cestovného ruchu, sociológia, základy cestovného ruchu